Tiedote: Lainaajan enemmistöomistajaksi Front Group Oy

elokuu 14th, 2015

lainaaja-fi-logo front-colour

Indeksisijoittamisen edelläkävijä Front Group Oy on ostanut enemmistön Lainaajan osakekannasta. Uusi omistaja on vakavarainen Finanssivalvonnan alainen varainhoitopalveluita ja sijoitusratkaisuja tarjoava konserni, jolla on useiden vuosien kokemus sijoitusalalla toimimisesta. Uudella omistajalla on vahva näkemys siitä, että pankkien ulkopuolinen joukkorahoitus on mielenkiintoinen ja voimakkaasti kasvava rahoituskanava ja Front tulee panostamaan vahvasti Lainaajan kehitykseen.

Front on tarjonnut sijoitusratkaisuja ja varainhoitopalveluita vuodesta 2006 asti huomioiden alati muuttuvat markkinatilanteet. Uusi omistaja kehittyy ja kasvaa koko ajan sekä etsii uusia mahdollisuuksia sijoitustoiminnassa. Front haluaa olla edelläkävijä joukkorahoituksen kehittämisessä ja tarjoamisessa ja Lainaajan osakekannan enemmistön osto on osa tätä vahvaa näkemystä kehittyä sijoitustoiminnassa. Vertaislaina Oy:n johto jatkaa edelleen samalla omistuksella mukana toiminnassa.

”Korkomarkkinoilla on jo pitkään sijoittajille päänvaivaa tuottanut äärimmäisen alhainen korkotaso. Samalla osakemarkkinoiden poikkeuksellisen pitkä nousujakso on ajanut sijoittajia hakemaan uutta hajautusta ja reaalikorkotason ylittäviä sijoituksia.” – Hannu Kananen, Frontin hallitusten puheenjohtaja

”Olen erittäin innoissani uudesta omistajastamme. Uuden omistajan myötä Lainaaja voi tarjota sijoittajille entistä enemmän mahdollisuuksia saada tuottoa vertaislainasijoituksista ja samanaikaisesti palvella useampia rahanlainaajia. Frontin mukaantulo mahdollistaa lainaustoiminnan kehittämisen aivan uudelle tasolle.” -Tuomas Talola, Vertaislaina perustaja ja toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Tuomas Talola, Vertaislaina Oy, 045 348 3825

Uudistettu lainahakemus ja tieto lainakysynnästä

elokuu 13th, 2015

Olemme uudistaneet lainahakemustamme, nyt lainat ilmoitetaan erikseen joka rivillä. Tavoitteena on yksinkertaistaa prosessia lainanottajille ja sijoittajille:

 • lainanottajat voivat helpommin antaa tiedot lainoistaan, automaattinen täydennys nopeuttaa tietojen syöttöä
 • sijoittajat näkevät selkeämmin menojen kohteet

tulot ja menot

 

Toinen uusi ominaisuus on tieto tämän hetkisestä lainakysynnästä. Nyt etusivulla on näkyvissä tiedot kuinka paljon luokittain on lainakysyntää.

lainakysyntä

Miltä uusi lomake ja lainakysyntätaulukko vaikuttavat sinusta?

 

Ajatelmia lainojen suojauksesta

kesäkuu 16th, 2015

Olemme viime aikoina miettineet ja selvittäneet mahdollisuutta myydä laina pois siinä vaiheessa kun se on erääntynyt. Toisin sanoen, perintään mennyt laina myytäisiin pois perintäyhtiölle markkinahintaan. Asiassa on hyvät ja huonot puolensa, ja ajattelin tässä esitellä niitä.

aita

Hyvää:

 • tappion määrä rajoitettu (esim. 60-80% pääomasta)
 • isompien lainasalkkujen arvostaminen tulee hyvin yksinkertaiseksi
 • kassavirta aikaistuu huomattavasti, pitkän maksuajan riski poistuu
 • poistaa epävarmuuden tulevista kassavirroista, kts. yllä
 • mahdollistaa rahojen nopean vapauttamisen huonoista kohteista parempiin

Huonoa:

 • hinta tulee olemaan ”oikean” arvon alapuolella, koska ostaja haluaa luonnollisesti hyötyä kaupasta
 • tulevat diskontatut kassavirrat saattavat olla paremmat jos perintää jatketaan
 • vaatii kaikkien lainanantajien myyntiä, ei ole mahdollista että vain osa myy osansa

Asialla on varmasti muitakin plussia ja miinuksia, mitä teillä tulisi mieleen?

Kuva: Flickr/Napafloma-Photographe

Joukkorahoitukseen viranomaisvalvonta

kesäkuu 4th, 2015

Olemme saaneet kommentoitavaksi uuden lakiluonnoksen Joukkorahoituslaiksi. Ensinnä on hyvä todeta, että kyseinen laki ei koske vertaislainausta kuluttajille. Tämä on hieman harmi, koska olisimme jo odottaneet selkeää säännöstöä alallemme. Toisaalta laissa selkeästi linjataan että vertaislainaukselle tulee valvonta kuluttajasuojalain kautta ja rekisteröityminen lainanantajarekisteriin. Lisäksi tässä ehdotuksessa on monia hyviä kohtia, joita aion nyt tarkemmin käydä läpi, kommentit kursivoituna. Kaikki dokumentit löytyvät Valtionvarainministeriön sivuilta.

valvonta

3 § Rekisteröitymisvelvollisuus

Joukkorahoitusta saa välittää vain Finanssivalvonnalle rekisteröityneet toimijat.

Tämä säännös ei siis koske kuluttajille vertaislainausta, sitä tulee koskemaan laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä. Tätä lakia noudattaen Vertaislaina Oy on jo vuosia sitten rekisteröitynyt lainanantajaksi. 

5 § Rekisteriin merkittävät tiedot ja muutoksista ilmoittaminen

Muun muassa rekisteröitävien yritysten ja henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymä- aika, joiden luotettavuus ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan tuntemus on rekisteri- ilmoitusta käsiteltäessä selvitetty.

6 § Rekisteröinnin edellytykset

Yllä mainittuun liittyen nämä edellytykset täyttävät henkilöt voidaan rekisteröidä joukkorahoituksen välittäjäksi:

 • ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa
 • ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä..
 • ilmoituksen tekijä on luotettava;
 • ilmoituksen tekijällä on rahoitusmarkkinoiden toiminnan tuntemus..
 • sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen välittäjällä on oltava omaa pääomaa vähintään 50 000 euroa

Pitkälti sama kuin vaatimukset luotonantajarekisterissä, lisäksi vaatimus 50 000 pääomasta (tämänkin Lainaaja täyttää). Erittäin hyviä vaatimuksia.

7 § Luotettavuus ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan tuntemus

Luotettavia eivät ole esim. henkilöt jotka on tuomittu viiden edellisen vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen edeltäneen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa hänen olevan sopimaton välittämään joukkorahoitusta.

Vaatimus luotettavuudesta ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan tuntemuksesta koskee elinkeinonharjoittajan toimitusjohtajaa ja hänen sijaistaan, hallituksen jäsentä ja varajäsentä.

Jälleen samoja kuin luotonantajarekisterissä ja hyviä vaatimuksia.

10 § Joukkorahoituksen välittäjän menettelytavat ja velvollisuudet sijoittajaa kohtaan

Joukkorahoituksen välittäjän on noudatettava sijoituspalvelulain säännöksiä eturistiriitojen hallinnasta. Joukkorahoituksen välittäjä ei saa hallinnoida eikä pitää hallussaan asiakkaansa varoja tai arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuja arvopapereita.

Toisin sanoen, joukkorahoituksen tarjoajalla ei saisi olla eturistiriitaa sijoitusten suhteen ja asiakasvarat tulee pitää erillään yrityksen taseesta. Selkeä ja erittäin tärkeä vaade.

11 § Tiedonantovelvollisuus

Joukkorahoituksen markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Joukkorahoituksen järjestäjän on sen saajasta ja tarjouksen edullisuudesta julkistettava ennen varainhankinnan aloittamista oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka olennaisesti vaikuttavat yrityksen arvoon tai takaisinmaksukykyyn.

Erittäin keskeinen vaatimus. Laissa on hyvin vaikeaa määrittää mitkä ovat harhaanjohtavia tietoja, joten tulkinnanvaraa varmasti riittää. Etenkin, kun kyseessä ovat aikaisen vaiheen startup-yritykset, joiden tulevaisuus on hyvin epävarma. Tärkeintä kohdassa on, ettei sijoittajalle saa antaa epärealistisia tuotto-odotuksia, vaikka aikaisessa vaiheessa haetun tuoton täytyy olla korkea.

12 § Asiakkaan tunteminen

Tässä pykälässä on keskeinen määritys osapuolten tunnistamisesta, pääasiassa rahanpesun estämiseksi. Vaikka riski ei ole kovin suuri tässä, on hyvä että se selkeästi myös annetaan yritysten tehtäväksi.

16 § Vahingonkorvausvelvollisuus

Joukkorahoituksen välittäjä ja joukkorahoituksen saaja ovat velvollisia korvaamaan vahingon, jonka ne ovat tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut asiakkaalleen tai muulle henkilölle tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisella menettelyllä.

Tämä pykälä on varmasti eniten päänvaivaa aiheuttava, ainakin näin ei-lainopillisella taustalla arvioituna. Voiko huono sijoituspäätös johtua joukkorahoituksen välittäjästä ja miten sen voi osoittaa?

17 § Itsesääntely

Joukkorahoituksen välittäjän on  kuuluttava riippumattomaan, alan toimijoita laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on antanut suosituksen joukkorahoituksen välitystä koskevan avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi.

Toisin sanoen, alalle on perustettava omasääntely-yhdistys, joka antaa ohjeita ja kannanottoja jäsenilleen. Mielenkiintoinen päätös, haetaanko tällä parempaa suojaa asiakkaille vai yritysten käytännön yhtenäistämistä?

22 § Siirtymäsäännökset

Joukkorahoituksen välittäjän on jätettävä hakemus rekisteröitymisestä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

Nopea aikataulu, mutta se ei tule yllätyksenä alan toimijoille.

Kaiken kaikkiaan erittäin tervetullut laki, joka toivottavasti parantaa sekä joukkorahoitusyritysten, rahan nostajien ja sijoittajien asemaa. 

Kuva: Flickr/Thomas Hawk

 

Kysely joukkorahoituksesta

toukokuu 27th, 2015

Valtionvarainministeriö on esittänyt pyynnön Euroopan komission puolesta meitä levittämään tietoa joukkorahoitukseen liittyvästä kyselystä. Kysely on erittäin merkittävä sijoittajanäkökulman laajemmaksi hahmottamiseksi joukkorahoituksen yhteydessä ja sillä tulee olemaan suuri merkitys komission pohtiessa jatkotoimiaan joukkorahoituksen osalta.

Linkki kyselyyn: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/LENDINGcrowdfundingCONSUMERsurvey

Kaikkia vastauksia tullaan käsittelemään komission toimesta anonyymisti.

Tulokset julkaistaan raporttina komission sivuilla: http://ec.europa.eu/finance/general-policy/crowdfunding/index_en.htm

 

Automaattinen sijoittaminen luokittain

toukokuu 8th, 2015

Automaattinen lainananto onnistuu nyt entistä tarkemmin – voit määrittää sijoituksen koon ja kriteerit luokittain. Esimerkiksi paremman luokituksen lainoille voit tarjota korkeampaa summaa:

sijoittaminen luokittainEri lainaluokituksille voi asettaa erisuuruiset tarjoukset sekä muutkin ehdot on mahdollista kohdentaa luokittain:

lainaluokitukset

Keskeisin hyöty automaattisesta sijoittamisesta tulee ajan säästön ja hajauttamisen kautta. Säästät omaa aikaasi kun sijoituksesi menee automaattisesti sopiville lainanottajille. Hajautuksesi tulee samalla hoidettua siinä sivussa. Oletko jo kokeillut automaattista lainanantoa?

Tarjoukset lainoihin desimaalin tarkkuudella

huhtikuu 24th, 2015

Olemme hieman muuttaneet tarjouskäytäntöämme lainoihin. Jatkossa onnistuu enää korkotarjous yhden desimaalin tarkkuudella. Esimerkkinä 15,99% ei onnistu enää, sen sijaan 15,9% tai 15,8% ovat mahdollisia.

korkodesimaali

Vain yksi desimaali korkotarjouksiin

Muutos on tehty lisäämään kilpailua lainatarjouksiin. Koska 0,01% eroavaisuus korossa on käytännössä merkityksetön, hieman isommalla erolla voidaan vaikuttaa positiivisesti lainanottajan saamaan korkoon ja nopeampaan lainan hinnanmuodostukseen.

Entistä tarkempia tilastoja Lainaajasta

huhtikuu 23rd, 2015

Olemme viime aikoina tehneet merkittäviä parannuksia tilastoihimme. Tarkoituksena on esittää miten lainojen tuottoa/hintaa voidaan määritellä entistä tarkemmin perustamalla laskelmat sisäiseen korkokantaan ja laskennallisiin alaskirjauksiin myöhässä olevien lainojen osalta.

Laskentakaavana on käytettysisäisen korkokannan kaavaa (XIRR), jonka on sanottu olevan teoreettisesti paras väline tuoton laskemiseen, koska se huomioi maksutapahtumien ajankohdat ja summat. Se ei kuitenkaan ole täydellinen väline, koska rahan kiertoaikaan ja jälleensijoitukseen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia ei ole kaavassa mukana.

tuotto
Tuotto

Tuotto-välilehdellä on listattu lainojen tämän hetkinen tuotto myöntökuukauden perusteella. Laskelma perustuu kuukauden aikana myönnettyjen lainojen painotettuun keskimääräiseen korkoon, josta on tehty vähennykset myöhässä olevien lainojen pääomasta.

 

kuukausikassavirta
Kassavirta

Välilehti Kassavirta esittää sisäisen korkokannan kuukausittaisten maksujen osalta. Siinä on laskettu kyseisinä kuukausina sisään tulleiden lyhennysten tuotto ja vähennetty samassa kuussa tehdyt alaskirjaukset myöhässä oleviin lainoihin. Tämän tarkoitus on mitata miten laskennallinen tuotto vaihtelee kuukausittain.

 

kumulatiivinen tuotto
Kumulatiivinen tuotto

Kumulatiivisen tuoton löydät välilehdeltä Tuotto sijoitetulle pääomalle. Siinä on laskettu yhteen kuukausittain kertynyt korko suhteessa sijoitettuun pääomaan. Tämä sisältää kuukausittaisten korkomaksujen kassavirran, josta on vähennetty toteutuneet luottotappiot.

Oletko robotti? Me ja Google selvitämme sen puolestasi

maaliskuu 20th, 2015

Pieni, mutta hauska päivitys sivuillemme. Sivujemme alalaidassa on yhteydenottolomake, lisäsimme sinne tänään pienen testin millä voit selvittää oletko robotti!

robottitesti

Vakavammin, kyseessä on Googlen kehittämä tekniikka jolla estetään roskapostin leviäminen yhteydenottolomakkeiden kautta. Sen sijaan että joutuisit tihrustamaan epäselviä kirjaimia pienestä kuvasta, kehittyneempien algoritmien avulla voi pelkkä rastittaminen tunnistaa sinut ihmiseksi. Pieni askel ihmiselle, hieman suurempi tekoälylle ja roskapostin estoille.

 

Tarkemmat luottoluokitukset

helmikuu 23rd, 2015

Olemme julkistaneet tänään tarkemmat luokitukset lainoihin. Niiden perustana on aiemmin julkistamamme luokitellut lainat, niiden pohjalta on tuotu lisää painoarvoa aiemmalle maksukäyttäytymiselle.

 

luokittelu

 

Luokittelun pohjalta saatujen tulosten perusteella on tarjota yhtä tarkemmin hakijakohtaista korkoa ja kuukausimaksua. Tavoitteemme että hyvin asiansa hoitavat lainanottajat saavat jatkossa entistä edullisemmin lainansa.

Lainojen jakautuminen luokittain

Lainaajassa lainojen luokitus perustuu pääasiassa hakijan tuloihin, velanhoitomenoihin sekä aiempaan maksuhistoriaan:

A+ = luokitellut lainat joihin on maksettu vähintään 6 maksua ajallaan ja muut laina joihin on maksettu 15 maksua ajallaan.

A = luokitellut lainat ja muut lainat joihin on maksettu 12 maksua ajallaan.

A- = aiempi laina maksettu takaisin ajallaan tai lainaa on maksettu vähintään 6 maksua ajallaan.

B = luokittelemattomat lainat sekä lainat jotka on maksettu myöhässä takaisin.

C = perinnässä olevat lainat joita maksetaan takaisin.

C- = perinnässä olevat lainat joihin ei ole tullut maksua 180 päivään

D = Vahvistetut luottotappiot.

25.2: Muokattu C- ja D -luokkien osalta.