Vakiomuotoiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot

Luotonantaja:
Yhteisötunnus:
Osoite:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Internet-osoite:

Vertaislaina Oy
2321467-7
PL 109, 20101 Turku
09 4283 4192
lainaaja@lainaaja.fi
www.lainaaja.fi

 

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi:

Vakuudeton kulutusluotto

Luoton kokonaismäärä:

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

5 000,00 €

Nostoa koskevat ehdot:

Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Hyväksytty ja rahoitettu laina maksetaan hakijan tilille

Luottosopimuksen voimassaoloaika:

36 kk

Maksuerät:

Maksettavana on seuraavaa:

36 x 178,33€

Maksuväli 1 kk

Korko ja käsittelymaksut sisältyvät kuukausittaiseen maksuerään ja ne on maksettava sovitun eräpäivän mukaisesti:

Annuiteetti

Vaadittavat vakuudet

Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava luottosopimuksen yhteydessä

Lainaan ei tarvita vakuuksia tai takaajia

Maksettava kokonaismäärä:

Tämä tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita

Luoton kokonaismäärä ja kokonaiskustannukset
Luoton kokonaismäärä: 4625€

Luottokustannukset yhteensä: 1794,88€

Maksettava kokonaismäärä: 6419,88€

 

3.Luoton kustannukset

Lainakorko:

6-24% vuodessa

Todellinen vuosikorko:

Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

Luoton todellinen vuosikorko riippuu nostettavasta määrästä ja takaisinmaksuerien määristä. Tavanomaiselle määrälle ja takaisinmaksuerille laskettuna todellinen vuosikorko on 25,84%. Todellinen vuosikorko sisältää aina koron ja järjestelypalkkion. Todelliseen vuosikorkoon ei sisälly mahdollisista lainaan tehtävistä muutoksista aiheutuvat kustannukset.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin

- otettava luoton vakuudeksi vakuutus:

- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus:

Jos näiden palveluiden kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

 

Ei

Ei

 

4. Muut kustannukset

 

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut:

(Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi vaikeutua.)

Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä korkolain mukaista viivästyskorkoa. Mikäli luotonantajan perimä korko on korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa 180 vuorokauden ajan siitä, kun laina on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään lainaa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

Lisäksi luotonsaaja on velvollinen maksamaan kohtuulliset perimiskulut. Maksumuistutus viivästyneestä suorituksesta on 5,00 euroa/maksumuistutus.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa:

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja. Luotonantaja ilmoittaa ehtojen muutoksesta luotonsaajalle sähköpostitse, kirjeitse tai muutoin pysyvällä tavalla. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamana ajankohtana kuitenkin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua muutoksen ilmoittamisesta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, jollei luotonsaaja ilmoita kirjallisesti luotonantajalle, ettei hän hyväksy muutosta. Mikäli luotonsaaja ei hyväksy lainan ehtojen muutosta, on hänellä ja luotonantajalla oikeus irtisanoa lainasopimus päättymään välittömästi. Luotonantaja ei peri kuluja irtisanomisesta.

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä. Luotonsaajalle ilmoitetaan muutoksesta vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Luotonantajalla on yksipuolinen oikeus muuttaa hinnastoaan siltä osin kun kyse on luotonantajalle tulevista kertaluonteisista maksuista, jotka eivät perustu lainasopimukseen. Kyse on esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, maksuohjelman muuttamisesta koskevasta palkkiosta.

 

5. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus:
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu:
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Kyllä

Haku tietokannasta:
Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Luotonsaaja antaa Luotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonantaja luovuttaa näitä luotonsaajaa koskevaa tietoja lainasta muille luotonantajille.

Oikeus saada luottosopimusluonnos:
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

Kyllä

 

6. Lisätietoa liittyen rahoituspalvelujen etämyyntiin

 

a) luotonantajan osalta

 

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte
Osoite*
Puhelinnumero*
Sähköpostiosoite*
Internet-osoite*

Vertaislaina Oy
PL 109, 20101 Turku
09 4283 4192
lainaaja@lainaaja.fi
www.lainaaja.fi

Rekisteröinti:

Vertaislaina Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin yhteisötunnuksella 2321467-7.

Valvova viranomainen:

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (kkv.fi) sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (avi.fi).

b) luottosopimuksen osalta

 

Peruuttamisoikeuden käyttö:

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa saatuaan tiedon hyväksytystä luottopäätöksestä, ja siitä ajankohdasta, kun hän on saanut haltuunsa kappaleen luottosopimuksesta ja muut ennakkotiedot.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

- luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
- ilmoitus peruuttamisesta
- lainan määrä
- paikka ja päiväys
- luotonsaajan omakätinen allekirjoitus.

Peruutus tulee lähettää kohdassa 1. ilmoitettuun

luotonantajan osoitteeseen.

Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, luotonsaaja on velvollinen suorittamaan luotonantajalle luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa:

Suomen laki

Luottosopimukseen sovellettava lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke:

Luotonsaaja voi nostaa lainasopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Lainasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimusta koskevien erimielisyyksien ratkaisu:

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kielijärjestelyt

Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen aikana asiointi tapahtuu suomen kielellä.

c) oikeussuojan osalta

 

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo:

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteesta johtuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3, PL 306
00531 Helsinki
Puh: 029 566 5200
Fax: 029 566 5249
sähköposti: kril@oikeus.fi
www.kuluttajariita.fi